• Profil školy

   • Materská škola ( ďalej len MŠ) ako právny subjekt vznikla spojením štyroch materských škôl v Malackách. Zriaďovateľom MŠ je Mesto Malacky.

    Kmeňovou materskou školou je MŠ J. Kollára 896, 901 01  Malacky, pod ktorú spadajú jednotlivé elokované pracoviská (ďalej len EP), a to:

    EP Štúrova ul. č. 2478/139,

    EP Hviezdoslavova ul. č. 1777/1,

    EP Bernolákova ul. č. 2426/18 (tu sídli riaditeľstvo MŠ),

    EP Rakárenska ul. č. 900/50 (vzniklo ako novovytvorené EP v roku 2012),

    EP Záhorácka ul. č. 1941/95 (vzniklo ako novovytvorené EP v roku 2014).

     

    Súčasťou materskej školy sú školské jedálne na Ul. Jána Kollára, Ul. Bernolákova, Ul. Rakárenska a Ul. Štúrova.

    Na Ul. Hviezdoslavova sa strava preváža zo ŠJ na Ul. Bernolákova. Na Ul. Záhorácka stravu zabezpečuje školská jedáleň ZŠ Záhorácka.

     

    Momentálne má MŠ 31 tried:

    EP Štúrova - 5 tried s celodennou dochádzkou,

    EP Bernolákova - 6 tried s celodennou dochádzkou,

    EP Hviezdoslavova - 4 triedy s celodennou dochádzkou, 1 trieda s poldennou dochádzkou,

    EP Záhorácka - 2 triedy s celodennou dochádzkou,

    Jána Kollára - 7 tried s celodennou dochádzkou,

    EP Rakárenska - 6 tried s celodennou dochádzkou.

     

    Kolektív tvorí 62 pedagógov a 42 nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a prevádzku materskej školy.

     

    Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa.

    Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ je zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť i zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ. Vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu „Kvietok“, ktorý je spracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

    Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí  kognitívnu, senzomotorickú  a sociálno-emocionálnu úroveň, dôležitú pre ďalšie vzdelávanie v škole a ako základ pre život v spoločnosti. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí i v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej či estetickej. MŠ rozvíja schopnosti a zručnosti detí vzhľadom na ich individuálne a vekové osobitosti. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

     

    Počas školského roka kolektívy elokovaných pracovísk organizujú pre deti a ich rodičov, starých rodičov, rôzne sezónne kultúrne podujatia, a to napríklad:

    • v októbri– pri príležitosti mesiaca úcty k starším - besiedky a tvorivé dielne pre starých rodičov
    • v decembri – vianočné besiedky v triedach a vianočné tržnice na školskom dvore (predaj vianočných dekorácii vyrobených od detí a p. učiteliek, predaj vianočného občerstvenia – kapustnice, vareného vína, punču...)
    • vo februári – karneval v triedach
    •                    - fašiangy a pochovávanie basy na školskom dvore – vystúpenia detí

          (predaj sezónneho občerstvenia šišiek, božích milostí, klobás...) 

    • v máji – pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny – besiedky pre mamičky a staré mamy; Deň rodiny – na školskom dvore (program pre deti v podobe rôznych vystúpení alebo divadielok...) + predaj občerstvenia
    • v júni – rozlúčky s predškolákmi (vystúpenia detí z predškolských tried, pasovanie za školákov) a koncoročné „opekačky“ na školských dvoroch...

    Výťažky z predaja za občerstvenie a výrobky sa využívajú na financovanie potrebných pomôcok pre deti (v rámci jednotlivých EP).

    Na pôde budov MŠ sa konajú pre deti rôzne predstavenia, prednášky rozličných tém, detské divadielka, či návštevy mobilného planetária a pod.

    Deti sa zúčastňujú:

    • exkurzií v rámci mesta (návšteva mestského úradu, knižnice, múzea...),
    • environmentálnych vychádzok (do Zámockého parku a pod.),
    • vystúpení v Domove sociálnych služieb,
    • filmových predstavení v kine (v Malackách, v Bratislave),
    • koncoročného výletu (napr. na farmu),
    • vystúpení v spolupráci s mestom Malacky...

     

    Deti sa pod vedením p. učiteliek  zapájajú do rôznych súťaží (výtvarných, speváckych, tanečných, atď.).

    V priebehu školského roka sa deti (predškoláci) môžu zúčastniť korčuliarskeho alebo plaveckého výcviku pod vedením kvalifikovaných trénerov, v sprievode svojich p. učiteliek.

    V závere školského roka MŠ organizuje Školu v prírode (pre predškolákov), kde deti majú veľmi rôznorodý a zaujímavý program počas celého dňa (okrem pohybových hier, cvičení, súťaží si môžu deti vyskúšať rybolov, jazdu na koni, lezenie po lezeckej stene, lukostreľbu, trampolíny, tvorivé dielne a tí najodvážnejší i jazdu na „štvorkolke“).

    Naša materská škola sa zapája do rôznych projektov, konkrétne sa o nich dozviete v sekcii ,,Projekty."

    Veríme, že naša webová stránka Vám prinesie všetky potrebné informácie.
    Vaše príspevky a podnety sú vítané.


    Martina Novotová
    riaditeľka MŠ

  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje