• Profil školy

   • Materská škola ( ďalej len MŠ) ako právny subjekt vznikla spojením štyroch materských škôl v Malackách. Zriaďovateľom MŠ je Mesto Malacky.

    Kmeňovou materskou školou je MŠ J. Kollára 896, 901 01  Malacky, pod ktorú spadajú jednotlivé elokované pracoviská (ďalej len EP), a to:

    EP Štúrova ul. č. 2478/139 (tu sídli riaditeľstvo MŠ),

    EP Hviezdoslavova ul. č. 1777/1,

    EP Bernolákova ul. č. 2426/18,

    EP Rakárenska ul. č. 900/50 (vzniklo ako novovytvorené EP v roku 2012),

    EP Záhorácka ul. č. 1941/95 (vzniklo ako novovytvorené EP v roku 2014).

     

    Súčasťou materskej školy sú školské jedálne na Ul. Jána Kollára, Ul. Bernolákova, Ul. Rakárenska a Ul. Štúrova.

    Na Ul. Hviezdoslavova sa strava preváža zo ŠJ na Ul. Bernolákova. Na Ul. Záhorácka stravu zabezpečuje školská jedáleň ZŠ Záhorácka.

     

    V školskom roku 2017/2018 má MŠ 31 tried, ktoré navštevuje 676 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov.

    Kolektív tvorí 62 pedagógov a 41 nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a prevádzku materskej školy.

     

    V posledných rokoch prebehli a naďalej sú plánované celkové rekonštrukcie jednotlivých budov. Rekonštrukcie spočívajú najmä vo výmene okien, v opravách poškodených omietok, v zateplení budov (s novými fasádami), či vo vybudovaní nových chodníkov, schodov a rampy pre bezbariérový prístup do budovy (so zveľadením školských dvorov, ihrísk). V budovách sa obnovujú umyvárne pre deti, šatne, kuchynské priestory, kabinety a toalety pre personál.

    V súčasnosti sú zrenovované EP Štúrova, Bernolákova a Rakárenska, pričom EP Bernolákova je obohatené o prístavbu dvoch nových tried, kde interiér dostal nový nábytok, hračky a edukačné pomôcky. EP Hviezdoslavova podlieha rekonštrukcii, ktorá by mala byť ukončená v októbri 2017. Následne je plánovaná obnova budovy J. Kollára.

     

    Pre deti predškolského veku poskytujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa.

    Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ je zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť i zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ. Vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu „Dúha“, ktorý je spracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

    Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí  kognitívnu, senzomotorickú  a sociálno-emocionálnu úroveň, dôležitú pre ďalšie vzdelávanie v škole a ako základ pre život v spoločnosti. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí i v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej či estetickej. MŠ rozvíja schopnosti a zručnosti detí vzhľadom na ich individuálne a vekové osobitosti. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere
    k dieťaťu.

     

    Počas školského roka kolektívy elokovaných pracovísk organizujú pre deti a ich rodičov, starých rodičov, rôzne sezónne kultúrne podujatia, a to napríklad:

    • v októbri– pri príležitosti mesiaca úcty k starším - besiedky a tvorivé dielne pre starých rodičov
    • v decembri – vianočné besiedky v triedach a vianočné tržnice na školskom dvore (predaj vianočných dekorácii vyrobených od detí a p. učiteliek, predaj vianočného občerstvenia – kapustnice, vareného vína, punču...)
    • vo februári – karneval v triedach
    •                    - fašiangy a pochovávanie basy na školskom dvore – vystúpenia detí

          (predaj sezónneho občerstvenia šišiek, božích milostí, klobás...) 

    • v máji – pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny – besiedky pre mamičky a staré mamy; Deň rodiny – na školskom dvore (program pre deti v podobe rôznych vystúpení alebo divadielok...) + predaj občerstvenia
    • v júni – rozlúčky s predškolákmi (vystúpenia detí z predškolských tried, pasovanie za školákov) a koncoročné „opekačky“ na školských dvoroch...

    Výťažky z predaja za občerstvenie a výrobky sa využívajú na financovanie potrebných pomôcok pre deti (v rámci jednotlivých EP).

    Na pôde budov MŠ sa konajú pre deti rôzne predstavenia, prednášky rozličných tém, detské divadielka, či návštevy mobilného planetária a pod.

    Deti sa zúčastňujú:

    • exkurzií v rámci mesta (návšteva mestského úradu, knižnice, múzea...),
    • environmentálnych vychádzok (do Zámockého parku a pod.),
    • vystúpení v Domove sociálnych služieb,
    • muzikoterapie vo Svitaní,
    • filmových predstavení v kine (v Malackách, v Bratislave),
    • koncoročného výletu (napr. na farmu)...

     

    Deti pod vedením p. učiteliek sa zapájajú do rôznych súťaží (výtvarných, speváckych, tanečných, atď.).

    V priebehu školského roka sa deti (predškoláci) môžu zúčastniť korčuliarskeho alebo plaveckého výcviku pod vedením kvalifikovaných trénerov, v sprievode svojich p. učiteliek.

    V závere školského roka MŠ organizuje Školu v prírode (pre predškolákov), kde deti majú veľmi rôznorodý a zaujímavý program počas celého dňa (okrem pohybových hier, cvičení, súťaží si môžu deti vyskúšať rybolov, jazdu na koni, lezenie po lezeckej stene, lukostreľbu, trampolíny, tvorivé dielne a tí najodvážnejší i jazdu na „štvorkolke“).

    Veríme, že naša webová stránka Vám prinesie všetky potrebné informácie.
    Vaše príspevky a podnety sú vítané.


    Martina Novotová
    riaditeľka MŠ

  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0907 059 032 , 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011