• Pracovisko Jána Kollára

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na pracovisku MŠ Jána Kollára,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 6.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • EP Rakárenska

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na EP Rakárenska,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 2.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • EP Záhorácka

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na EP Záhorácka,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 1.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí

       

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom,

      že od pondelka, t.j. 29. 11. 2021 nebude v Materskej škole realizovaná krúžková činnosť z dôvodu epidemiologickej situácie. Materiály pre dištančnú výučbu budú dostávať deti v Materskej škole.

      Ďakujeme.

    • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
     • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

     • V našej materskej škole sa začal realizovať program na rozvíjanie predgramotnostných schopností u detí navštevujúcich predškolský ročník. Tréning sa realizuje v niektorých triedach všetkých elokovaných pracovísk a vykonáva ho učiteľka, ktorá absolvovala Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Deti s rečovými ťažkosťami budú počas školského roka absolvovať Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pod vedením školskej psychologičky. Zákonných zástupcov týchto detí osloví školská psychologička MŠ a ponúkne im bližšie informácie. Tréning sa bude uskutočňovať počas pobytu detí v MŠ.

      Bližšie informácie o tréningu sú zverejnené v sekcii:

      https://msmalacky.edupage.org/a/trening-fonematickeho-uvedomovania-podla-elkonina 

     • Oznam

     • Riaditeľstvo MŠ oznamuje,

      že dieťaťu od 5 do 6 rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov), je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Dotácia sa týka detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Preto je potrebné, aby fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, podpísala Čestné vyhlásenie Čestné vyhlásenie.pdf  a odovzdala triednej učiteľke.

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom,

      že Materská škola spúšťa aplikáciu Edupage. Do 10. 09. 2021 Vám prídu na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, prístupové údaje (meno a heslo). Je potrebné, aby ste si stiahli aplikáciu Edupage a pomocou prístupových údajov sa do aplikácie prihlásili.

      Link - ako sa prihlásiť na EduPage

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e1121

      Aplikáciu Edupage bude Materská škola využívať na komplexnú informovanosť rodičov o dianí v Materskej škole.

    • Pozor zmena !
     • Pozor zmena !

     • Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom,

      zmenu týkajúcu sa poplatkov za pobyt v MŠ podľa VZN č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach. Bližšie informácie nájdete v sekcii Poplatky.

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje