Profil verejného obstarávateľa

    • Nadpis

    •  

     Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky, je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

     V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky na internetovej stránke svoj „Profil  verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka MŠ a vedúce ŠJ v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci MŠ najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

     Škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

     Verejný obstarávateľ:            Materská škola

     Sídlo:                                      Jána Kollára 896, 901 01 Malacky

     IČO:                                       36064335

     DIČ:                                       2021683466

     Štatutárny zástupca:             Martina Novotová, riaditeľka MŠ

                                                    e-mail: msmalacky@msmalacky.sk

                                                    tel.: 0907 864 432

     V uvedenom profile materská škola zverejňuje nasledovné informácie:

     Elektronické aukcie

     Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

     Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

     Informácie podľa § 44 zákona

     Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

     Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

      

     PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

      

      

      

  • Kontakty

   • Materská škola
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje