• Poplatky MŠ

   • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo vydaním písomného rozhodnutia prijaté do materskej školy, je povinný mesačne  uhradiť sumu za pobyt dieťaťa v materskej škole stanovenú v hodnote 25,- eur všeobecne záväzným nariadením Mesta Malacky č. 10/2016. 

    Informácia o výške poplatku je uvedená v školskom poriadku v časti Určenie výšky poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a predmetné VZN je zverejnené na ústrednej nástenke školy.

    Poplatok sa neuhrádza za dieťa:

    - ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    - ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    - ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

     

    Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia riaditeľky za dieťa, ktoré:

    - má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo závažných dôvodov preukázateľným spôsobom,

    nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, rodič zaplatí iba pomernú časť poplatku.

  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Deň Materských škôl
  • Fantázia 2019
  • Mám básničku na jazýčku 2019
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
  • Tancuj, tancuj 2019
  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie