• Poplatky MŠ

   • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Malacky, prispieva zákonný zástupca dieťaťa.

     

    Výška príspevku podľa VZN č. 10/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 16/2020 o výške  príspevku na čiastočnú úhradu a výdavkov v školách a školských zariadeniach – 280 €/ mesiac.

    V prípade dvoch a viac súčasne narodených detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ mesačne na každé ďalšie dieťa sumou 180 €/ mesiac.

    Mesto Malacky poskytne finančný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ. Výška príspevku je 255 €/ mesiac za dieťa, a poskytuje sa počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku. O túto sumu sa zníži príspevok zákonného zástupcu dieťaťa uhrádzaný na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ. Zákonný zástupca k príspevku nepodáva žiadosť.

     

    Príspevok sa na základe § 28 ods. 6 školského zákona neuhrádza:

    ·       za dieťa, ktoré plní predprimárne vzdelávanie povinné,

    ·       ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    ·        ktoré je umiestnené v MŠ  na základe rozhodnutia súdu.

     

    Príspevok sa na základe § 28 ods. 7 školského zákona neuhrádza:

    ·       za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo zo závažných dôvodov preukázateľným spôsobom,

    ·       za dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin,

    ·       ak bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinením zriaďovateľa.

     

    Príspevok sa uhrádza na účet MŠ  bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Príspevok sa uhrádza za každý mesiac v termíne do 15. dňa v danom mesiaci. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.

  • Kontakty

   • Materská škola
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje