Podporné opatrenia

   • Jedným z prostriedkov realizácie inkluzívneho vzdelávania v školách (ktoré nerozlišuje deti podľa diagnózy, ale pozerá na všetky deti ako na ľudské bytosti s rozmanitými potrebami) je systém podporných opatrení, ktorých zavedenie rozširuje okruh detí, ktorým môže byť poskytnutá potrebná podpora, ktorá sa doteraz priznávala iba skupine detí so zdravotným znevýhodnením. Potrebnú podporu teda môže dostať širšia skupina detí, napríklad deti s ťažkosťami v oblasti jazykových a kognitívnych schopností, motivácie a emocionality či zručností. Pre tieto deti realizujeme pravidelné cielené nácviky v malých skupinkách na všetkých budovách našej materskej školy. Počas týchto stretnutí deti robia rôzne úlohy a aktivity zamerané na komplexné rozvíjanie potrebných schopností a zručností. 

     

    Podporné opatrenia pre deti a žiakov poskytuje aj naša materská škola.  Zámerom postupného zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie detí do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností. Niektoré opatrenia môže odporučiť aj školská psychologička či triedna učiteľka. O poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní môže požiadať aj rodič.

     

    Podporné opatrenia môžu byť priamo spracované na úrovni podpory pre všetky deti, kde škola stanoví, ktorú podporu poskytujú ako prevenciu všetkým deťom.

     

    V našej materskej škole poskytujeme podporné opatrenia v rámci prevencie na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania.

     

    Cieľom tohto podporného opatrenia je systematicky posilňovať schopnosti detí/žiakov, ktoré majú priamy vplyv na ich optimálny zdravý vývin a formovanie primeraných postojov v oblasti fyzického a duševného zdravia a vedú k znižovaniu prejavov a výskytu rizikového správania. Cieľom opatrenia je tiež predchádzanie vzniku poruchy duševného a fyzického zdravia u detí/žiakov prostredníctvom realizovania podporných aktivít zameraných na rozvoj ich subjektívnej pohody (psychickej, sociálnej a fyzickej).

     

    Zameriavame sa na rozvíjanie pohybových schopností našich detí – pozrite si tu.

     

    Dôraz kladieme aj na nácvik správneho držania tela prostredníctvom preventívneho programu Nezabudni na nohy.

     

    Takisto realizujeme preventívne programy na podporu duševného zdravia a psychickej odolnosti (Leove dobrodružstvá, Škriatkovia pomáhajú deťom, Prosociálna výchova v MŠ, Škriatok v pyžamku, Nespokojný slimáčik Slávko, Radosti a starosti opičiaka Eda, Ako sa nehádať, Opica Škorica, platforma viki edu).

     

    Deti sa prostredníctvom príbehov, hry, zážitkového učenia a hrania rol učia pomenovávať a rozpoznať pocity, pracovať s nimi, rozvíjať spoluprácu a schopnosť empatie, spolupráce, asertívneho správania, učia sa riešiť konfliktné situácie, zvládať negatívne emócie spojené so situáciami, s ktorými sa môžu stretávať.

    A čo môžete urobiť vy, rodičia?

    *počúvajte, čo Vám deti hovoria, dôležité je nechať deti hovoriť, nie sa ich iba vypytovať na to, čo zaujíma nás

    *spomaľte tempo reči a znížte sa na úroveň dieťaťa, nadviažte očný kontakt, dajte dieťaťu čas, aby povedalo, čo chce

    *pomôžte deťom pomenúvať pocity, ktoré asi prežívajú

    *buďte dieťaťu vzorom, ukazujte mu, ako sa dajú pokojne zvládnuť aj náročné situácie

    *pomôžte im vyriešiť konfliktné situácie

    *venujte čas hre s dieťaťom, nechajte ho vybrať hru, ku ktorej sa pripojíte, užívajte si spoločne strávený čas

     

    Nezabúdame ani na preventívne aktivity, pri ktorých si pripomíname rôzne významné svetové dni.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Počet návštev: 439
  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje