Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

    • Program na rozvíjanie predgramotnostných schopností u detí navštevujúcich predškolský ročník 

      

     Rozvoj jazykových schopností v predškolskom veku významne pomáha deťom úspešne naštartovať čítanie a písanie, keď prekročia brány základnej školy. Z tohto dôvodu sa v niektorých triedach všetkých elokovaných pracovísk našej materskej školy realizuje program na rozvíjanie predgramotnostných schopností u detí navštevujúcich predškolský ročník. Tréning fonematického uvedomovania je určený pre deti z bežnej populácie, tiež u detí s odkladom, u detí vyžadujúcich logopedickú starostlivosť (ktorú ale v žiadnom prípade nenahrádza). Pomocou tohto tréningu sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia (napríklad keď mu vyhláskujeme slovo, dieťa ho spozná, vie určiť, z akých hlások sa slovo skladá, akú hlásku počuje na začiatku či na konci, vie s hláskami v slove manipulovať a pod.). Dieťa potom dokáže identifikovať poradie zvukov v plynulom toku reči, čo ovplyvňuje v ďalšom vývine kvalitu jeho čítania.   

     V predškolskom veku táto metóda stimuluje u dieťaťa tzv. predčitateľské zručnosti a pôsobí preventívne proti možnému zlyhaniu v škole - najmä ako prevencia pred zlyhaním v čítaní a v písaní. Schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (hlásky, slabiky) a pracovať s nimi sa považuje za dôležitú a základnú schopnosť a predpoklad na to, aby sa dieťa bez problémov naučilo čítať a písať. 


     Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 

      

     Rodičom detí s rečovými ťažkosťami bude počas školského roka ponúknutá možnosť zaradiť ho do malej skupinky detí, ktoré budú v materskej škole absolvovať tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pod vedením školskej psychologičky. 

     Je to štruktúrovaný stimulačný program, ktorý má kvalitný teoretický základ. Deti, ktoré absolvujú tento program, si osvoja jazykové predpoklady čítania a pochopia, ako z hlások a písmen vznikajú slová. Rozvoj jazykových schopností v predškolskom veku významne pomáha deťom úspešne naštartovať čítanie a písanie, keď prekročia brány základnej školy. 

     Tréning je určený pre deti z bežnej populácie. Obzvlášť je však efektívny u detí, ktoré vyžadujú osobitnú stimuláciu v predškolskom veku: u detí s odkladom školskej dochádzky, u detí vyžadujúcich logopedickú starostlivosť, u detí z málo podnetného prostredia. Nenahrádza však logopedickú starostlivosť. 

     Tréning sa bude uskutočňovať počas pobytu detí v materskej škole, bude zameraný aj na rozvíjanie ostatných poznávacích schopností, potrebných pre úspešný vstup dieťaťa do školy. 

      

  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje