• Rada školy pri MŠ

    •  

     Rada školy pri MŠ Jána Kollára 896, Malacky

     1. Spálová Miroslava, JUDr. Ing. (zástupca rodičov)

     2. Haringová Martina, Ing. (zástupca rodičov)

     3. Húšková Renáta, Ing. PhD. (zástupca rodičov)

     4. Oliva Milan (zástupca rodičov)

     5. Hlaváčová Zuzana (zástupca pedagogických zamestnancov)

     6. Jurdáková Ivana, Bc. DiS. (zástupca pedagogických zamestnancov)

     7. Markovičová Eva (zástupca nepedagogických zamestnancov)

     8. Baligová Zuzana, Ing. Mgr. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslankyňa MsZ)

     9. Hájek Richard, Ing. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ)

     10. Vidanová Lucia, PhDr. Ing. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslankyňa MsZ)

     11. Špelicová Nataša, Ing. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - občianka)

      

      

     Predseda Rady školy: Ing. Mgr. Zuzana Baligová

     Podpredseda Rady školy: Ing. Nataša Špelicová

      

     Kontakt: rada.ms.malacky@gmail.com, t.č.: 0917/572 033

      

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, k činnosti orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

      

  • Kontakty

   • Materská škola
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje