Oznamovanie protispoločenskej činnosti

     • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
     • Oznamovanie protispoločenského konania podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Protispoločenskou činnosťou v zmysle zákona sa rozumie činnosť, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ide o činnosť, ktorá je trestným činnom alebo správnym deliktom. Môže to byť tiež korupcia, nehospodárna činnosť alebo neetická činnosť.

      Podnet môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ. 

      Zamestnávateľom je Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky.

      Podnety vybavuje administratívna pracovníčka MŠ.

      Podanie podnetu

      • elektronickou poštou zaslanou na adresu zodpovedna.osoba@msmalacky.sk,
      • ústnou formou do záznamu,
      • písomne na riaditeľstve MŠ alebo poštou na adresu Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky. Oznámenia v uzatvorenej obálke by mali mať označenie „Neotvárať – do rúk administratívnej pracovníčky MŠ“.

      Vnútorný_predpis_o_prijímaní_a_vybavovaní_oznámení_o_protispoločenskej_činnosti.pdf 

    • Forms and letters

      zatiaľ žiadne údaje
    • Number of visits

     Počet návštev: 267
    • Počet návštev: 267
   • Kontakty

    • Materská škola
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
    • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
    • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje