Povinné predprimárne vzdelávanie

   • S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

     

         Aká povinnosť z toho vyplýva pre rodičov?

    • Povinnosťou každého rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevuje.

       

        Platí to aj pre deti, ktoré sú už prijaté do materskej školy?

    • Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021, pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

       

        Čo znamená ,,nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania?“

    • Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
    • riaditeľka školy bude povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a túto skutočnosť, z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto nedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

     

    Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

     

    Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.

    z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).

     

    Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá

    o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.1)

     

    Čo má vedieť predškolák.pdf

     

     

    Tlačivá na stiahnutie:

     

    • Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

     

    Informovaný súhlas v pokračovaní PPV rodič.pdf

    Súhlas lekára v pokračovaní PPV.pdf

    Písomný súhlas od CPPPaP

     

    • Individuálne vzdelávanie dieťaťa

     

    Žiadosť o individuálne vzdelávanie - zák. zástupca.pdf

    Žiadosť o individuálne vzdelávanie - zdravotný stav.pdf

    Súhlas lekára k individuálnemu vzdelávaniu.pdf

     

  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje