• Oznam

     • Riaditeľstvo MŠ oznamuje,

      že dieťaťu od 5 do 6 rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov), je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Dotácia sa týka detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Preto je potrebné, aby fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, podpísala Čestné vyhlásenie Čestné vyhlásenie.pdf  a odovzdala triednej učiteľke.

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom,

      že Materská škola spúšťa aplikáciu Edupage. Do 10. 09. 2021 Vám prídu na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, prístupové údaje (meno a heslo). Je potrebné, aby ste si stiahli aplikáciu Edupage a pomocou prístupových údajov sa do aplikácie prihlásili.

      Link - ako sa prihlásiť na EduPage

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e1121

      Aplikáciu Edupage bude Materská škola využívať na komplexnú informovanosť rodičov o dianí v Materskej škole.

   • Kontakty

    • Materská škola
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje